Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Rad bi se preselil k moji družini v Nemčijo.

Von links nach rechts Mutter, Kind, Vater und ein weiteres Kind

Fröhliche Familie zu Hause, © Colourbox

Članek

Združitev družine je možna, če do nje pride zaradi vzpostavitve in ohranitve družinske skupnosti. Do združitve družine so načeloma upravičeni samo naslednji družinski člani:

  • zakonec ali registriran partner,
  • neporočen mladoletni otrok,
  • starši neporočenega mladoletnega otroka zaradi izvajanje varstva in vzgoje otroka.

V primeru združitve zakonca/ življenjskega partnerja z v Nemčiji živečim tujim državljanom mora imeti tuj državljan načeloma eno od dovoljenj za prebivanje, navedenih v 3. točki 1. stavka 1. odstavka 30. člena Zakona o prebivanju.

Če tujec, ki se želi združiti z družino, ne izpolnjuje nobenega od zgoraj navedenih pogojev, potrebuje vizum. V tej zvezi vam bomo sedaj pojasnili, katere posebne pogoje mora tujec izpolnjevati in katere dokumente mora predložiti, da lahko zaprosi za izdajo vizuma. Poleg tega vam bomo pojasnili tudi postopek oddaje vloge za izdajo vizuma.


Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.

Za obravnavo vloge za izdajo vizuma je treba plačati pristojbino. Višina pristojbine je med drugim odvisna od trajanja predvidenega bivanja in državljanstva prosilca.

Pristojbina v primeru vizuma za dolgotrajno bivanje načeloma znaša 75,- EUR in v primeru vizuma za kratkotrajno bivanje 80,- EUR. Podrobne informacije – med drugim tudi o nižjih pristojbinah za določene skupine ljudi in za državljane določenih držav – najdete v informacijskem listu "Pristojbine za vizum".

Pristojbino je treba plačati v gotovini ob oddaji vloge; plačilo s kreditno kartico ni možno.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

  • Če želite bivati v Nemčiji dlje kot 90 dni (dolgotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete v dveh izvodih. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti oba natisnjena izvoda obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu (glejte spodaj pod "Prenosi"). Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Dokumentaciji v tujem jeziku (razen potnim listom in dovoljenjem za prebivanje) je treba priložiti prevod v nemščino. Prevode mora izdelati uradno zapriseženi/a sodni/a prevajalec/ka.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Če ob vašem obisku na veleposlaništvu ne predložite vse potrebne dokumentacije, ki utemeljuje vlogo, lahko veleposlaništvo vlogo zavrne. V tem primeru se morate za oddajo popolne vloge dogovoriti za nov termin obiska.

Če je bil izpisek iz matičnega registra o rojstvu ali matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi izdan v državi, ki je pogodbenica Konvencije o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (med drugim Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Slovenija), mora biti izpisek iz matičnega registra o rojstvu ali matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi izdan na večjezičnem mednarodnem obrazcu. Seznam vseh držav pogodbenic je na voljo na spletni strani Zveznega ministrstva za notranje zadeve, gradnjo in domovino (BMI).

Če izpisek iz matičnega registra o rojstvu ali matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi ni bil izdan v državi članici EU, mora biti izdana listina načeloma uradno overjena ali opremljena z žigom Apostille. Informacije o postopku overitve listine ali postopku potrditve z žigom Apostille so na voljo na spletni strani nemškega diplomatskega ali konzularnega predstavništva v državi, ki je listino izdala.

Če se želite združiti s svojim zakonskim ali življenjskim partnerjem, se morate načeloma znati sporazumevati v nemščini. Enako velja načeloma tudi za otroke, ki so starejši od 16 let in se želijo združiti s svojimi starši.

V primeru združitve z zakonskim ali življenjskim partnerjem se zahteva osnovno znanje nemščine. Osnovno znanje nemščine je znanje na stopnji A1 Skupnega evropskega referenčnega okvira za jezike (9. odstavku 2. člena Zakona o prebivanju). Najpomembnejše informacije o tem je za vas v zloženki zbral Zvezni urad za migracije in begunce (BAMF).

V primeru združitve otroka, starejšega od 16 let, s starši, se zahteva znanje nemščine na stopnji C1 (12. odstavku 2. člena Zakona o prebivanju).

Kot dokazilo o osvojenem znanju nemščine morate načeloma predložiti priznano spričevalo o opravljenem preizkusu znanja jezika (ECL Prüfungszentrum; Goethe-Institut; telc GmbH; ÖSD; TestDaF-Institut e.V.).na začetek strani