Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Želim opravljati prakso v Nemčiji.

Članek

Če želijo tuji državljani vstopiti v Nemčijo zaradi opravljanja prakse, predvideva nemška zakonodja na področju pravice do prebivanja poenostavitve v dveh primerih.

Prvi primer

 1. Vpisani ste na slovensko univerzo.
 2. Praksa v Nemčiji se ne začne pred koncem četrtega semestra študija ali prakso financira Evropska unija (npr. program Erasmus+).
 3. Praksa s strokovnega vidika ustreza študijskemu programu.
 4. Praksa traja največ 90 dni.
 5. Imate dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, ki je veljavno tudi še v času opravljanja prakse v Nemčiji.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, ne potrebujete niti vizuma niti dovoljenja za prebivanje v Nemčiji (glej 2. odstavek 17. člena Uredbe o prebivanju v povezavi z 2. točko 30. člena Uredbe o zaposlovanju in 3. točko ali 6. točko 15. člena Uredbe o zaposlovanju).

Drugi primer

 1. Z ustanovo gostiteljico v Nemčiji (npr. s podjetjem) ste sklenili dogovor o opravljanju prakse, ki med drugim vsebuje naslednje:

  - opis programa prakse vključno z izobraževalnim ciljem,
  - trajanje prakse,
  - ogoje za opravljanje prakse in prevzem mentorstva študentu, ki opravlja prakso
  - delovni čas,
  - pravno razmerje med študentom, ki opravlja prakso, in ustanovo sprejemnico.
 2. V zadnjih dveh letih pred začetkom opravljanja prakse ste zaključili univerzitetni študij ali trenutno študirate na univerzi v Soveniji.
 3. Praksa s strokovnega vidika ustreza vaši univerzitetni izobrazbi oz. vašemu študiju.
 4. Ustanova gostiteljica v Nemčiji se pisno zaveže, da bo prevzela stroške v primeru, da bi imele javne ustanove stroške v zvezi s kritjem vaših življenjskih stroškov med vašim nedovoljenim bivanjem v Nemčiji ali v zvezi z vašim izgonom iz Nemčije.
 5. Praksa traja dlje kot 90 dni in največ 6 mesecev.
 6. Imate dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, ki je veljavno tudi še v času opravljanja prakse v Nemčiji.

Če izpolnjujete zgoraj navedene pogoje, ne potrebujete vizuma (glej 2. odstavek 17. člena Uredbe o prebivanju v povezavi z 2. točko 30. člena Uredbe o zaposlovanju in 1. točko 15. člena Uredbe o zaposlovanju v povezavi s črko e 16. člena Zakona o prebivanju), temveč samo dovoljenje za prebivanje v Nemčiji. Da bi pridobili potrebno dovoljenje za prebivanje, se morate takoj po prihodu v Nemčijo obrniti na krajevno pristojni urad za tujce.

Če ne izpolnjujte pogojev iz nobenega od zgoraj navedenih primerov, potrebujete vizum. Sedaj vam bomo pojasnili, katere pogoje morate izpolnjevati in katere dokumente morate predložiti, da bi lahko zaprosili za izdajo vizuma. Poleg tega vam bomo pojasnili tudi postopek oddaje vloge za izdajo vizuma.


Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.


V vizumskem postopku morate med drugim dokazati, da vam je bilo ponujeno delovno mesto. To dokazilo mora biti predloženo v obliki izjave o zaposlitvi, ki jo poda vaš bodoči delodajalec. Obrazec, ki ga mora delodajalec v ta namen uporabiti, je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da mora delodajalec obrazec izpolniti v celoti.

Za obravnavo vloge za izdajo vizuma je treba plačati pristojbino. Višina pristojbine je med drugim odvisna od trajanja predvidenega bivanja in državljanstva prosilca.

Pristojbina v primeru vizuma za dolgotrajno bivanje načeloma znaša 75,- EUR in v primeru vizuma za kratkotrajno bivanje 80,- EUR. Podrobne informacije – med drugim tudi o nižjih pristojbinah za določene skupine ljudi in za državljane določenih držav – najdete v informacijskem listu "Pristojbine za vizum".

Pristojbino je treba plačati v gotovini ob oddaji vloge; plačilo s kreditno kartico ni možno.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

 • Če želite bivati v Nemčiji dlje kot 90 dni (dolgotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj.
 • Če ne želite bivati v Nemčiji več kot 90 dni (kratkotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj. Na podlagi zakonskih predpisov je veleposlaništvo dolžno sprejemati tudi ročno izpolnjene obrazce vloge za izdajo vizuma za kratkotrajno bivanje. Ustrezni trijezični obrazec (nemško/angleško/slovensko) je na voljo tukaj

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete v dveh izvodih. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti oba natisnjena izvoda obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu (glejte spodaj pod "Prenosi"). Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

 • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
 • Dokumentaciji v tujem jeziku (razen potnim listom in dovoljenjem za prebivanje) je treba priložiti prevod v nemščino. Prevode mora izdelati uradno zapriseženi/a sodni/a prevajalec/ka.
 • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
 • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
 • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Če ob vašem obisku na veleposlaništvu ne predložite vse potrebne dokumentacije, ki utemeljuje vlogo, lahko veleposlaništvo vlogo zavrne. V tem primeru se morate za oddajo popolne vloge dogovoriti za nov termin obiska.

Prosimo, da si vzamete trenutek časa in se informirate o določilih v zvezi z varstvom podatkov v vizumskem postopku.

na začetek strani